Servei de Recaptació

El Consell Comarcal del Ripollès és l'administració que té delegada la gestió i la recaptació dels tributs locals dels municipis de la comarca. La gestió i recaptació s'efectua a través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollés.

El CSR compta amb el personal i els mitjans adients per fer possible l'atenció eficient als ciutadans i la gestió i recaptació dels tributs municipals.


 

Consell Comarcal del Ripollès - C/ Progrés, 22 Tel. 972 70 32 11

estadisticas
 

| © 2019 ABS INFORMATICA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per CSRCR. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |