Funcions del Servei de Recaptació.

Funcions delegades al CSRC-R:

  • Informació i assistència als contribuents 
  • Manteniment i confecció dels padrons fiscals 
  • Determinar els rebuts per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris) amb les corresponents liquidacions 
  • Expedició de documents, rebuts, certificats i altres 
  • Notificació de documents i resolucions 
  • Recaptació de tributs, impostos i altres ingressos de dret públic en període voluntari i en via de constrenyiment 
  • Resolució de recursos administratius

 

Per saber si un tràmit cal realitzar-lo al Consell o a l'Ajuntament, d'acord amb les competències que han estat delegades pels diferents ensos, cliqueu aquí.

Consell Comarcal del Ripollès - C/ Progrés, 22 Tel. 972 70 32 11

estadisticas
 

| © 2019 ABS INFORMATICA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per CSRCR. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |