Calendari del contribuent de l'Ajuntament (Sant Pau de Segúries)

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Subministrament d'aigua 4r trimestre 2018
DOMICILIATS CÀRREC BANC 1/03/2019
01/02/19 a 01/04/19
50%-Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana
Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica
Escombraries Domiciliaries-Industrials
Subministrament d'aigua 1r trimestre 2019
DOMICILIATS:
TAXES CÀRREC BANC 7/05/2019
IBI CÀRREC BANC 3/06/2019 
15/04/19 a 1/07/19
Subministrament d'aigua 2n i 3r trimestre 2019
Impost sobre Activitats Econòmiques
Entrada vehicles
50%-Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana
DOMICILIATS: BANC 4/10/2019 
16/09/19 a 18/11/19

Consell Comarcal del Ripollès - C/ Progrés, 22 Tel. 972 70 32 11

estadisticas
 

| © 2019 ABS INFORMATICA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per CSRCR. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |